Банки екологічної інформації

Загальні відомості
Дисципліна “Банки екологічної інформації” є професійно-орієнтованою і належить до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Вона має  суттєве значення для фахової підготовки та пов'язана з такими дисциплінами як "Інформатика і системологія", "Основи  екології", "Моніторинг навколишнього середовища", "Управління природоохоронницькою діяльністю".

Мета і завдання дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Банки екологічної інформації” – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про основні напрямки інформаційної діяльності в галузі екології, охорони навколишнього середовища і природокористування та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності уміння й навички роботи з екологічною інформацією.
Основне завдання дисципліни – вивчити основи новітніх інформаційних технологій,  методи створення, використання й пошуку в телекомунікаційних мережах баз даних і банків екологічної інформації.

Студент повинен знати:
- роль, значення та особливості екологічної інформації;
- основні цілі, напрямки та засоби інформатизації екологічної сфери та природокористування;
- принципи організації, створення, підтримки функціонування та використання банків екологічної інформації;
- основи організації та автоматизації процесів обробки екоінформації;
- основні національні та міжнародні наукові інформаційні фонди, бази даних та банки екологічної інформації.

Студент повинен вміти:
- виділяти та систематизувати екологічну інформацію;
- володіти основними поняттями та положеннями інформатики, принципами створення інформаційних систем в екологічній сфері;
- орієнтуватись у технологіях збору, обліку, обробки екоінформації;
- розробляти первинну облікову інформацію, користуватись вихідною (вторинною) інформацією;
- орієнтуватись у питаннях організації доступу та користування фондами національних та міжнародних банків екологічної інформації.

Студент  повинен  мати  уяву   про  перспективи інформатизації екологічної сфери України.