Біологія

Загальні відомості
Дисципліна “Біологія” є теоретичною та методологічною основою для підготовки бакалаврів за спеціальністю “Екологія”. Дисципліна належить до циклу фундаментальних і пов‘язана в першу чергу із такою фундаментальною дисципліною, як “Основи загальної екології”.
Біолого-екологічна парадигма складає методологічну основу, під кутом зору якої повинно розглядатись вивчення таких фундаментальних дисциплін, як “Геологія з основами геоморфології”, “Метеорологія і кліматологія”, Ґрунтознавство”.
Система теоретичних знань та умінь, отриманих під час вивчення курсу біології, є передумовою для успішного засвоєння студентами таких професійно-орієнтованих дисциплін, як “Екологічна експертиза”, “Радіоекологія”, “Моніторинг навколишнього середовища”, “Ландшафтна екологія”, “Екологія людини” та “Біогеохімія”, а також таких спеціалізованих професійно-орієнтованих дисциплін, як “Основи екологічної токсикології”, “Геоаномальні зони та біота”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є опанування студентами основних закономірностей будови і функціонування біологічних об’єктів та систем, їх розвитку в часі та просторі, теоретичних засад оцінки стабільного існування та сталого розвитку багатокомпонентних біологічних систем різного рівня організації(популяцій, біотопів, екосистем, територіальних природних комплексів та біосфери в цілому).
Завданнями курсу “Біологія" є :
— систематизація знань, отриманих у школі та в процесі самоосвіти;
— формування системи уявлень про живу природу та створення цілісної картини органічного світу;
— засвоєння загально біологічних теорій, гіпотез, моделей;
— ознайомлення із загальнонауковими методологічними ідеями та поняттями;
— розгляд конкретних фактів і явищ з точки зору загально біологічних закономірностей і теорій.

Студент повинен знати:
— будову, особливості функціонування, походження та роль в екосистемах основних груп живих організмів;
— основні закономірності виникнення адаптації живих організмів до конкретних умов існування, виникнення та підтримання біологічного різноманіття;
— основні ієрархічні рівні організації біологічних об’єктів;
— основні закономірності функціонування багатокомпонентних біологічних систем, умови їх стабільного існування в часі та сталого розвитку в просторі;
— роль біологічних об’єктів у формуванні та підтримання сучасного стану географічної оболонки планети Земля, якісні та кількісні характеристики основних енергетичних та речовинних потоків, що існують завдяки діяльності живої речовини біосфери Землі.

Студент повинен вміти:
— використовувати методи морфо-анатомічного аналізу для визначення систематичної належності живих організмів;
— використовувати морфометричні методи для опису конкретних особин рослин та тварин окремого біологічного виду;
— визначати типи основних рослинних угруповань(фітоценозів) на основі якісних характеристик рослинного покриву конкретної ділянки природних територій;
— використовувати оптичний мікроскоп для морфо-анатомічного аналізу живих організмів;
— використовувати основні методи збирання біологічного матеріалу під час проведення польових досліджень.