Вступ до фаху

Загальні відомості
Дисципліна “Вступ до фаху” займає важливе місце у підготовці бакалаврів за спеціальністю “Екологія i охорона навколишнього середовища.” Дисципліна належить до циклу дисциплін вільного вибору студентів і пов’язана з такими дисциплінами як “Основи загальної екології”, „Соціальна екологія”, „Екологія людини”, „Основи екологічної культури”

Мета і завдання дисципліни

Мета навчальної дисципліни: виховання патріотичного ставлення до ВНЗ, формування у майбутніх фахівців уявлення та знань, щодо стану і проблем охорони навколишнього середовища, складових і функціонування системи управління охороною довкілля та шляхів, методів та засобів забезпечення сприятливих умов середовища мешкання на підставі сучасних наукових досліджень та досягнень, а також згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актами.
Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення з історією розвитку НУК, кафедри екології, структурою університету, факультету, кафедри, організацією навчального процесу, навчання аналізувати екологічний стан, аналізувати екологічні системи управління та використовувати законодавчі та нормативні акти у галузі охорони навколишнього середовища.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення студентами своїх прав, обов’язків, організаційних питань навчання у НУК, закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім середовищем для забезпечення конструктивного природокористування.

Студент повинен знати:
— історію, структуру та організацію навчального процесу в НУК;
— теоретичні основи екології та охорони навколишнього середовища;
— роль екологічної сфери в структурі господарства та її взаємозв`язок з матеріальним виробництвом і невиробничою сферою;
— еколого-економічні проблеми розвитку;
— ринкові відносини у сфері природокористування;
— основи управління, контролю та господарський механізм природокористування;
— методологічні підходи до управління природокористуванням;
— Міжнародні угоди, програми та види співробітництва у галузі охорони навколишнього середовища.
— фінансовий механізм природоохоронної діяльності;
— соціологічні проблеми урбанізації та охорони здоров`я.

Студент повинен вміти:
— використовувати закономірності взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування;
—    використовувати еколого-економічні заходи для створення раціональних проектів господарчої діяльності;
— визначати економічний ефект від природоохоронної діяльності;
— визначати ефективність природокористування.