Загальна інформація

Ласкаво просимо на сайт кафедри Екологічної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова!
Кафедра Екологічної безпеки НУК існує з 1972 року.
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України та Академії наук суднобудування України, Президент Міжнародної академії морських наук, відомий фахівець в галузі розробки технологій очистки газових викидів та екологічної безпеки, Ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова - Рижков Сергій Сергійович, 1958 року народження.

Вітаємо Вас на сайті нашої кафедри!
Базовою кафедрою по підготовці фахівців зі спеціальності 8.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» є кафедра екологічної безпеки НУК.

Кафедра екологічної безпеки НУК існує з 1972 року. Попередні назви кафедри:
- «Охорони праці» - з 1972 по 1988 р.р.; 
- «Охорони праці та навколишнього середовища» - з 1987 по 1990 р.р.
- «Екології та хімії» з 1990 по 1993 р.р.
- «Екології» з 1993 р.
- «Екологічної безпеки» з 2011 р.

Кафедру екологічної безпеки з 1994 року очолює д-р техн. наук, професор, академік Академії наук вищої школи України та Академії наук суднобудування України Рижков С.С., 1958 року народження. Він також являється Ректором НУК, Президентом Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, Президентом АНСУ, директором НДІ проблем екології та енергозбереження НУК, Головою постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища, природокористування й ресурсозбереження та депутатом Миколаївської обласної ради - Рижков С.С., відомий вчений в галузі створення технологій захисту довкілля, автор більш 320 наукових праць та 25 винаходів.
У складі кафедри працюють серед штатних одиниць один доктор наук, професор, 12 доцентів, кандидатів наук, які є провідними спеціалістами із окремих дисциплін, ведуть науково-дослідну роботу, консультують споріднені підприємства (доцент, член кореспондент АНСУ, Харитонов Ю.М., доцент, член кореспондент АНСУ Літвак С.М. – голова постійно діючої комісії по екології Миколаївського міської ради і інші). У підготовці фахівців із спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” також беруть участь провідні доктори наук, професори, канд. техн. наук, доценти ряду інших кафедр НУК, серед яких д-р техн. наук, професор Мочалов О.О., д-р техн. наук, професор Шевцов А.П, д-р техн. наук, професор Сербін С.І.
Екологічний профіль спеціальності передбачає тісне пов‘язання теорії з практикою. Тому провідною ідеєю підбору кадрів та розвитку бази кафедри було залучення до навчального процесу тих, хто має досвід практичної діяльності з одного боку і підготовку через аспірантуру викладачів, які забезпечують спеціальність. Так, з 1995 року при кафедрі екологічної безпеки відкрито аспірантуру та докторантуру по спеціальності “Екологія” , «Суднові енергетичні установки» ”, «Екологічна безпека» (наукові керівники д-р техн. наук, професор Рижков С.С., д-р техн. наук, професор Сербін С.І., канд. техн. наук, доцент Харитонов Ю.М., доц. Трохименко Г.Г., доц. Маринець О.М.).
З 2006 року за ініціативою кафедри екологічної безпеки відкрито нову спеціальність для підготовки фахівців – екологів вищої кваліфікації та захисту докторських та кандидатських дисертацій - 21.06.01 “Екологічна безпека ”. При НУК створено єдину на півдні України спеціалізовану вчену раду по спеціальності - 21.06.01 “Екологічна безпека”. Показовим прикладом авторитету спеціальності та кафедри екологічної безпеки стало те, що першим кандидатом технічних наук за фахом «Екологічна безпека» у квітні 2007 року стала аспірантка кафедри і випускниця спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища» Маркіна Л.М. автор понад 60 друкованих робіт і патентів, результати її дисертаційної роботи дозволяють вирішувати екологічні проблеми населених пунктів і підприємств за рахунок впровадження технології переробки органічних побутових і промислових відходом методом багатоконтурного циркуляційного піролізу з одночасним одержанням нетрадиційного палива), у 2010 році – Тимченко І.В., у 2012 році – Ремешевська І.В. Всі вони є доцентами кафедри екологічної безпеки.
З метою наближення навчального процесу до безпосередніх замовників, а також використання накопиченого досвіду в сфері вирішення екологічних проблем, покращення підготовки кадрового складу кафедри за рахунок розширення матеріальної бази було створено чотири філіали кафедри екологічної безпеки.
Так в 1995 році створено філіал кафедри при управлінні екології та природних ресурсів. У 1998 році створено філіал кафедри при еколого-натуралістичному центрі, у 1999 році – при Обласній санітарно-епідеміологічної станції. В 2002 році створено філіал кафедри при Миколаївському міськвиконкомі. Наявність філіалу кафедри при держуправлінні екології дозволяє проходити підвищення кваліфікації викладачами без відриву від начального процесу. Так, за останні п’ять років фактично до 60 % підвищення кваліфікації здійснювалось таким чином, іншим напрямом було навчання в аспірантурі та захист дисертацій.
Для підвищення кваліфікації викладачів кафедри екологічної безпеки шляхом виконання наукових робіт на базі кафедри екологічної безпеки НУК в 2003 році створено Науково-дослідний інститут проблем екології та енергозбереження НУК.
Над докторською дисертацією на кафедрі працюють канд. техн. наук, доцент Харитонов Ю.М. , канд. техн. наук Білик Б.І., канд. біол. наук, доцент Трохименко Г.Г., канд. техн. наук доцент Маркіна Л.М., канд. техн. наук, доцент Маринець О.М.
Між тим, неможливо не відзначити проблему, що стосується виконання навчального навантаження викладачами кафедри. На кафедрі читається більш 60 різних дисциплін для спеціальності екологія. Значна кількість курсів, при їх середньому обсягу 36 годин, потребує для повного навантаження викладати по 4 та більш дисциплін одним провідним викладачем. Кадровий склад викладачів, що проводять навчальні заняття зі студентами, визначається високим потенціалом. Викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію через виконання наукових досліджень, участь в наукових конференціях та семінарах, стажування в управлінні екології, комісіях з екології обласного та місцевого рівня та міжнародних організаціях – Міжнародній академії морських наук технологій та інновацій і ін.
З 1996 року для підвищення кваліфікації викладачів кафедри екологічної безпеки та якості підготовки фахівців екологів організовано проведення традиційних  міжнародних науково-технічних конференцій «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні», які входять у плани Міністерства освіти й науки України. Вже проведено сім конференцій – в 1996, 1998, 2002,в грудні 2005 р., у травні 2009 року, у травні 2011 року, у червні 2012 року. У вересні 2013 року заплановано проведення восьмої конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». На ній передбачено секції: «Екологічні, економічні проблеми галузі та регіону, проблеми енергозбереження», «Екологічна безпека регіону»; «Енергозбереження в технологічних процесах»; «Інформаційні технологи в енергозбереженні й екології», «Екологічний моніторинг і менеджмент» та ін. Кожного разу виходять збірники матеріалів конференції, які використовуються викладачами в навчальному процесі.
Викладацький склад оновлюється за рахунок залучення молодих кандидатів, аспірантів кафедри, які працюють над дисертаційними дослідженнями з актуальних проблем.
Кадрове забезпечення навчального процесу ведеться шляхом підготовки викладацького складу через самостійну роботу над дисертаційними дослідженнями, а також залученням до викладацької роботи висококваліфікованих фахівців, які мають наукові звання та ступені.
Підвищення кваліфікації здійснюється на основі планів-графіків підвищення кваліфікації. Згідно із планом викладачі підвищують свою науково педагогічну кваліфікацію шляхом стажування у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації, міжнародних організаціях, проходження спеціалізованих курсів та інше. Результати підвищення кваліфікації використовуються у навчальному процесі на лекційних та практичних заняттях, у рамках курсового проектування, при організації виховної роботи.
Основними напрямами діяльності професорсько-викладацького колективу з розвитку спеціальності 8.070801 – " Екологія та охорона навколишнього середовища " є:
- вдосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів для спеціальності у напрямі підвищення професійних вимог до атестації викладачів, підвищення викладачами своєї наукової кваліфікації, завершення та оформлення дисертаційних досліджень аспірантами і викладачами, залучення провідних спеціалістів до навчального процесу;
- розвиток науково-дослідної роботи зі спеціальності (проведення силами професорсько-викладацького персоналу та аспірантів досліджень щодо використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі);
- розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами зарубіжжя; участь у міжнародних організаціях, програмах, конференціях;
- підвищення рівня підготовки магістрів у НУК до кращих світових стандартів.
На сьогодні на кафедрі відкрито нову спеціальність для магістрів – «Економіка довкілля та природних ресурсів».
На сьогодні кафедрою екологічної безпеки проводиться ліцензування нових спеціальностей:
• рівня магістр за напрямом 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування, спеціальність 8.04010603 Екологічна безпека;
• рівня бакалавр за напрямом 6.170202 Охорона праці, спеціальність 6.170203 Пожежна безпека;
• рівня молодший спеціаліст за напрямом 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування, спеціальність 5.04010602 Прикладна екологія; за напрямом 090103 Лісове і садово-паркове господарство, спеціальність 5.09010304 Природно-заповідна справа; за напрямом 5.170203 Пожежна безпека, спеціальність 5.17020301 Організація та техніка протипожежного захисту
Кафедра екологічної безпеки має сучасну лабораторну базу з новітнім технологічним обладнанням, яка включає лабораторії:  аналізу забруднення навколишнього середовища; охорони праці та екологічної безпеки; випробувань екотехніки;  переробки побутових відходів; піролізних технологій; хімічні науково-дослідні лабораторії.