Моніторинг довкілля

Загальні відомості
Дисципліна “Моніторинг довкілля” є однією з основних при підготовці бакалаврів за спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами: "Хімія", "Біологія", "Топографія з основами картографії", "Геологія з основами геоморфології", "Метеорологія і кліматологія", "Загальна гідрологія", "Ґрунтознавство", "Ландшафтна екологія", "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища".
 
Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни "Моніторинг довкілля" – ознайомлення з основними принципами здійснювання  моніторингу та контролю стану навколишнього середовища.
Основним завданням дисципліни є вивчення основ методології створення систем моніторингу та сучасних методів спостереження за станом навколишнього середовища.

Студент повинен знати:
-    структуру та елементи навколишнього середовища, основні процеси, що в ньому відбуваються;
-    нормування антропогенних навантажень;
-    методи та засоби вимірювання параметрів гідросфери, атмосфери, літосфери, які є екологічними факторами;
-    принципи і методи створення систем моніторингу.

Студент повинен вміти:
-    володіти методологією вибору пріоритетів при створенні систем моніторингу;
-    оцінювати якість методів, приладів і даних, отриманих при вимірюванні параметрів довкілля;
-    користуватись даними будь-якого  типу  екологічного   моніторингу та рекомендувати конкретні типи моніторингу при виконанні екологічних оцінок і експертиз об'єктів і територій;
-    прогнозувати екологічні ситуації на базі даних моніторингу.

Студент повинен мати уяву про перспективи розвитку систем моніторингу навколишнього середовища.