Основи екологічної культури

Загальні відомості  
Дисципліна “Основи екологічної культури” є професійно-орієнтованою і належить до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Вона має суттєве значення для фахової підготовки та пов'язана з такими дисциплінами як “Введення до спеціальності” і  “Культурологія”.   
Вивчення даного курсу забезпечує опанування таких дисциплін як “Соціальна екологія”, “Філософські проблеми екології”, а також сприяє екоорієнтованній інтерпретації знань, отримуваних в подальшому при вивчені дисциплін “Соціологія”, “Психологія”, “Політологія”.  

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни “Основи екологічної культури” полягає в оволодінні основами екологічної культури та формуванні екологічного мислення, світогляду та переконань з метою їх реалізації в активній практичній діяльності з гармонізації відносин суспільства з природою.
Основним завданням дисципліни є вивчення методів та форм екокультурної діяльності.

Студент повинен знати:
-    соціальне значення екологічної культури;
-    структуру, функції, методи та принципи екологічної культури;
-    історію, сучасний стан та перспективи розвитку екологічної культури в Україні та світі;
-    роль екологічної культури в екоконверсії суспільства;
-    еколого-правові аспекти культури суспільства;
-    методи і засоби екологічної освіти, виховання та пропаганди.

Студент повинен вміти:
-    аналізувати явища суспільного буття з екокультурних позицій;
-    орієнтуватись у сучасних екологічних концепціях розвитку суспільства;
-    орієнтуватись у еколого-правових питаннях природокористування;
-    орієнтуватись у проблемах підвищення екологічної культури виробництва;
-    рекомендувати заходи по проведенню екологічної пропаганди та агітації ;
-    володіти питаннями організації еколого-виховної роботи серед населення;
-    збагачувати власну екологічну культуру шляхом самоосвіти, творчої праці по прирощенню і вдосконаленню екологічних знань.

Студент повинен мати уяву   про  перспективи розвитку еколого-культурної діяльності.