Основи загальної екології

Загальні відомості
Дисципліна “Основи загальної екології” є однією з основних при підготовці бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю ”Екологія і охорона навколишнього середовища”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і пов`язана з такими дисциплінами як “Фізика”, “Хімія”, “Геологія”, “Біологія”, “Метеорологія”, “Основи екологічної безпеки територій та акваторій”, “Управління природоохоронною діяльністю”.

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни "Основи загальної екології" є ознайомлення з сучасними екологічними проблемами, станом навколишнього середовища, поняттям екології як науки, її зв’язком з іншими науками, задачами сучасної екології, методами екологічних досліджень, Українською екологічною школою.
Основне завдання дисципліни – формування у студентів екологічної свідомості та необхідного комплексу знань основних процесів, функціональних особливостей та законів розвитку живих організмів і адаптації їх до навколишнього середовища.

Студент повинен знати:
— структуру та елементи навколишнього середовища, основні процеси, що в ньому відбуваються;
— антропогенний вплив на біосферу та шляхи подолання негативних наслідків цього впливу;

Студент повинен вміти:
— оцінювати стан навколишнього середовища;
— виявляти фактори взаємодії абіотичних і біотичних компонентів біосфери;
— прогнозувати екологічні ситуації на базі даних моніторингу.