Основи наукової діяльності

Загальні відомості.
Дисципліна “Основи наукової діяльності” є однією з основних при підготовці бакалаврів за напрямом 0708 “Екологія”. Дисципліна належить до циклу дисциплін професійно орієнтованих дисциплін за переліком програми і пов’язана з такими дисциплінами як “Моніторинг навколишнього середовища”, “Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища”, “Моделювання та прогнозування стану довкілля”.

Мета і завдання дисципліни
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових знань з принципів та методів проведення наукових досліджень, аналізу та впровадження у практику їх результатів. Основними завданням дисципліни є вивчення окремих видів рекреаційних ресурсів та засобів і методів їх освоєння, збереження та використання.
Завданням дисципліни є оволодіння студентами методами планування експерименту, обробки його результатів, проведення патентно-інформаційного пошуку та оцінки ефективності наукових досліджень.

Студент повинен знати:
— загальні відомості про науку, методологію та методику наукових досліджень;
— основи науково технічної інформації;
— принципи організації і планування наукових досліджень, проведення експериментів та обробки результатів досліджень;
— основи наукової звітності, оформлення наукових звітів;
— методи оцінки ефективності наукових досліджень та засобів впровадження їх результатів у практику.

Студент повинен вміти:
— орієнтуватися в основах Державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності;
— обирати тему наукових досліджень;
— орієнтуватися у виборі методів математичного планування експерименту та проводити аналіз його результатів;
— проводити патентно-інформаційний пошук та робити огляд науково-технічної інформації.