Основи охорони праці

Загальні відомості
Навчальна дисципліна “Основи охорони праці" відноситься до нормативних дисциплін, яку вивчають всі студенти університету при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” повністю відповідає програмі затвердженою Міністерством освіти і науки України. В програмі наведені основні відомості з правових і організаційних питань з охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.
"Основи охорони праці" - комплексна дисципліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика, тощо), так i на загально технічних та спеціальних дисциплінах (опір матеріалів, електротехніка, технологія та устаткування виробничих процесів, тощо). На цій основі дисципліна “Основи охорони праці” вивчає людину в процесі праці, виробниче становище, організацію праці та виробництва, знаряддя праці.
Таким чином головним об’єктом досліджень дисципліни “Основи охорони праці” є людина в процесі її взаємодії з виробничим середовищем, організацією праці та виробництва, виробничим устаткуванням. На підставі цих досліджень розробляються заходи та засоби спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” передбачає формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результату виробничої діяльності.
Робоча навчальна програма розроблена на основі навчальної програми, яка розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності науково-методичної ради та Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України, узгоджена комітетом по нагляду за охороною праці України та Управлінням вищих закладів освіти Міністерства освіти України.

Мета і завдання дисципліни “Основи охорони праці”
Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, з питань техніки безпеки та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результату виробничої діяльності.
Завдання дисципліни: навчити студентів робити аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів і розробляти на основі такого аналізу заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення здорових і безпечних умов праці.
Головним об’єктом досліджень дисципліни „Основи охорони праці” є людина в процесі труда і розробка на підставі цих досліджень заходів щодо підвищення рівня охорони праці на виробництві.
Дисципліна „Основи охорони праці” складається з чотирьох частин: правові та організаційні питання охорони праці; основи виробничої санітарії, основи техніки безпеки, пожежна безпека.
Правові та організаційні питання охорони праці викладені в Конституції України, у законах України „Про охорону праці”, „Про охорону здоров’я”, „Про пожежну безпеку”, „Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, у Кодексі законів про працю України (КЗпП), а також у Державних нормативних актах про охорону праці.
Виробнича санітарія - це система організаційних заходів та технічних засобів, які запобігають або зменшують дію на працюючих шкідливих виробничих факторів.
Техніка безпеки - це система організаційних заходів та технічних засобів, які запобігають, або зменшують дію на працюючих небезпечних виробничих факторів.
Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор дія якого на працюючого в певних умовах може привести до травми, або до іншого різкого погіршення стану здоров’я.
Небезпечний виробничий фактор дія якого на працюючого в певних умовах може привести до травми, або іншого різкого погіршення стану здоров’я.
Дія небезпечного виробничого фактору на працюючого може привести до нещасного випадку на виробництві.
Дія шкідливого виробничого фактору на працюючого в певних умовах може привести до професійного захворювання.
Пожежна безпека - комплекс організаційних і технічних заходів, що спрямовані на запобігання пожеж, їх локалізацію і гасіння.

Студент повинен знати:
— основні напрямки державної політики в галузі охорони праці;
— державні міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці;
— права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.
— види відповідальності за порушення вимог праці;
— порядок навчання з питань охорони праці;
— органи державного нагляду за охороною праці;
— порядок і термін розслідування нещасних випадків на виробництві;
— організацію повітрообміну в приміщеннях;
— системи та порядок розрахунку освітлення;
— заходи захисту від іонізуючого випромінювання;
— заходи захисту від шуму, вібрації, ультра та інфразвуку;
— методи захисту від іонізуючого випромінювання;
— основи техніки безпеки;
— правила пожежної безпеки в Україні;
— систему попередження пожеж.

Студент повинен вміти:
— визначити значення охорони праці з соціальної та економічної точок зору;
— сформулювати основні положення законодавчих актів щодо охорони праці;
— сформулювати основні положення щодо служби охорони праці;
— здійснювати розслідування нещасних випадків на виробництві;
— визначати заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату;
— схарактеризувати основні етапи проектування систем штучного освітлення;
— визначати заходи та засоби захисту людини від дії виробничого шуму, вібрації;
— визначати заходи і засоби для захисту працюючих від дії випромінювань;
— визначати небезпеку дії на працюючих електроструму;
— здійснювати оцінку вибухопожежонебезпечності речовин і матеріалів;
— визначити категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.