Топографія з основами картографії

Загальні відомості
Дисципліна “Топографія з основами картографії” займає важливе місце у підготовці магістрів за спеціальністю “Екологія”. Дисципліна належить до циклу фундаментальних дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами як геодезія, географія, ґрунтознавство, геологія фотограмметрія й особливо з математикою.
Топографія (від грецького слова topos – місце і ...графія) – науково-технічна дисципліна, що займається географічним і геометричним вивченням місцевості, шляхом створення топографічних карт на основі знімальних робіт (наземних, з повітря, з космосу).
Картографія (cartography, mapping science) – область науки, техніки і виробництва, що охоплює створення, вивчення і використання карт і інших картографічних добутків. Картографія як наука має різні трактування: наука про відображення і досліджень явищ природи і суспільства за допомогою карт як моделей (модельно-пізнавальна концепція – modelling and cognitive conception, gnosiological conception); наука про картографічну форму передачі інформації (комунікативна концепція – communicative conception, conception of cartographic communication); наука про мову карти (мовна концепція – language conception, linguistic coception); наука про системне інформаційно-картографічне моделювання і пізнання геосистем (геоінформаційна концепція – geoinformational conception) і ін. концепції.

Мета і завдання курсу “Топографія з основами картографії”
Метою навчальної дисципліни є засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідних для створення і використання картографічних добутків, оволодіння студентами практичними прийомами і навичками роботи з картами.
Завданням навчальної дисципліни є навчання проектувати, складати та аналізувати екологічні і традиційні карти.
Навчальний курс покликаний дати студентам основні представлення про роль географічних і спеціалізованих карт, як про універсальне джерело інформації для екологічної діяльності, що дають повне представлення про природні і соціально-економічні об'єкти і ресурси країни.
Велику увагу в курсі приділено способам топографічної зйомки місцевості, роботам виконуваним на місцевості по вивченню земної поверхні, вимірам на ній і графічним побудовам на папері.
У ході вивчення властивостей і змісту географічних і топографічних карт дно вивчаються як математична основа карт, номенклатура і розграфка топографічних карт, але і методи зображення рельєфу, гідрографічної мережі, рослинного покриву, а також зображення різноманітних соціально-економічних об'єктів і явищ, їхнє просторове розміщення.
Предмет навчальної дисципліни включає:
1. навчання роботі з картою, компасом, найпростішими геодезичними приладами;
2. навчання складанню планів, карт, профілів з використанням різних методик;
3. основи орієнтування на місцевості.

По закінченні курсу “Топографія з основами картографії” студент повинен знати:
— основи картографії та топографії;
— основні принципи аналізу карти як моделі діяльності;
— основні особливості картографічного моделювання екологоприродоохоронних процесів і явищ;
— основні напрямки районування картографічного відображення еколого-природоохоронних процесів і явищ;
— основні методи визначення надійності картографічних досліджень;
— основні прийоми аналізу картографічного зображення.

По закінченні курсу “Топографія з основами картографії” студент повинен вміти:
— визначати масштаб карти, його величину і точність;
— будувати графічний масштаб;
— виділяти математичні елементи карти;
— розпізнавати на картах і викреслювати умовні знаки;
— визначати номенклатуру аркушів карти;
— розпізнавати способи відображення тематичного змісту;
— розробляти макети компоновки і легенди екологічних карт;
— розпізнавати, створювати та аналізувати картографічні образи та їх сукупності;
— створювати та використовувати існуючі структурно-логічні моделі для картографування екологічних процесів і явищ;
— створювати принципові схеми геоінформаційних систем;
— описувати явище за картами;
— давати екологічну оцінку території за результатами аналізу карт;
— будувати профілі, блок-діаграми, графіки тощо;
— визначати за картами довжини прямих, ламаних та кривих ліній, кути орієнтування, географічні та прямокутні координати точок, площі територій та обсяги речовини, кути нахилу і ухили, абсолютні та відносні висоти;
— визначати показники частоти, густоти, щільності явищ, звивистість ліній тощо;
— перетворювати картографічне зображення до вигляду найбільш придатного для подальших екологічних досліджень;
— розкладати поверхні на базисні і залишкові та давати їх інтерпретацію з екологічної точки зору;
— створювати структурно-логічні моделі аналізу окремої карти, серії карт, атласу;
— здійснювати еколого-природоохоронне районування за аналітичними, комплексними і синтетичними картами та за даними, одержаними в результаті морфометричного та математичного аналізу карт;
— здійснювати оцінку точності вимірювань та надійності досліджень за екологічними та природоохоронними картами;
— складати схеми організації роботи з аналізу та використання карт в екологічних дослідженнях.

По закінченні курсу “Топографія з основами картографії” студент повинен бути ознайомлен з :
— принципами організації і методами топографічних робіт;
— методиками структурного аналізу картографічних творів;
— методами організації досліджень за картами в екології;
— законами зображення сфероідичної поверхні Землі на площині.