Управління природоохоронною діяльністю

Зальні відомості
Дисципліна “Управління природоохоронною діяльністю” є однією з основних при підготовці бакалаврів за спеціальністю “Екологія”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами як, “Екологічне право”, “Економіка природокористування ” та “Екологічна експертиза”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є оволодіння теорією і методологією екологічного права, вивчення законодавчих функцій управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Завданням дисципліни є вивчення основ державотворення, загальних основ управління, формування навиків застосування екологічного законодавства на практиці, оцінювання ефективності діяльності органів управління природоохоронною діяльністю, приймання рішень стосовно більш ефективної організації управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Студент повинен знати:
— розподіл функцій між гілками влади;
— законодавчі функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища;
— правові основи регулювання відносин між суб'єктами господарської діяльності;
— порядок прийняття рішень про припинення діяльності підприємств та установ;
— повноваження по встановленню зон надзвичайної екологічної ситуації;
— рівні прийняття рішень про проведення державної екологічної експертизи;
— порядок організації та діяльності органів управління природокористуванням;
— визначення повноважень Рад народних депутатів;
— компетенція встановлення норм екологічної безпеки;
— економічне стимулювання природоохоронної діяльності;
— статус екофондів , економічні важелі управління в галузі охорони довкілля;
— розпорядче - виконавчі органи управління ;
— спеціально уповноважені природоохоронні органи управління;
— комплексний підхід до управління в галузі охорони природи;
— координація діяльності контролюючих органів.

Студент повинен вміти:
— оцінювати ефективність діяльності органів управління природоохоронною діяльністю;
— вміти організувати проведення екологічної експертизи;
— аналізувати раціональність розміщення виробництв;
— приймати рішення стосовно більш ефективної організації управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.